Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten. Het doel van de MR is het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het schoolbeleid, geregeld in de ‘Wet op de Medezeggenschap Onderwijs’. De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur en is te vinden op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).
In het ‘Medezeggenschapsreglement’ is geregeld wanneer de MR adviesrecht dan wel instemmingrecht heeft over voorgenomen besluiten van de directie.
De MR is bevoegd tot het bespreken van aangelegenheden die de school betreffen. De agenda en de notulen van de vergadering van de MR worden via het publicatiebord bekendgemaakt. De vergaderingen zijn openbaar.
In onze MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Onze MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Namens de ouders zitten Anneloes Spijkers en Jorien van Heerde in de MR. Namens het team zitten Marleen Adams en Natanja Brouwer in de MR.