Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool de Uilenhorst.

Een goede communicatie tussen school en ouders is van essentieel belang om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Via de Parro app wordt u geïnformeerd over tal van praktisch zaken die gerelateerd zijn aan de groep van uw kind. Via de maandelijkse nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de algemene schoolzaken. Incidenteel ontvangt u een mail met school- of groepsspecifieke informatie die niet geschikt zijn voor de nieuwsbrief. Op de website kunt u met regelmaat nieuwsberichten vinden. De website is vooral bedoeld om nieuwe ouders te informeren.


Scholen verschillen in sfeer, in manier van werken en in kwaliteit. In de schoolgids kunt u als ouder lezen hoe zaken op onze school en binnen onze stichting geregeld zijn. De Schoolgids is een naslagwerk voor processen, procedures en regelingen.

Klik hier voor de schoolgids

 

 


Op de informatiekaart vindt u als ouder alle praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school.

Klik hier voor de informatiekaart


Hier vindt u de poster behorend bij het schoolplan 2023-2026. Op deze poster ziet u de strategische thema’s voor de komende vier jaar en onze belangrijkste speerpunten.

Klik hier voor de schoolplan poster


Als u een verlofaanvraag wilt doen voor uw kind(eren) dan kunt u hiervoor het onderstaande formulier invullen en inleveren bij de directie van de school.

Klik hier voor het verlofformulier


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met school te maken heeft. Hierdoor kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De directie dient een belangrijk besluit voor te leggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.

Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het schoolplan, de onderwijstijd en de vakantieplanning.

Zowel de ouder-leden als de personeelsleden hebben instemmings- of adviesrecht over zaken die voor hen van belang zijn. De directie draagt zorg voor een goede informatievoorziening naar de MR.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u als ouder de vergadering willen bijwonen, dan bent u van harte welkom.  U kunt de MR ook bereiken per mail: mr.uilenhorst@catent.nl

De vergaderdata voor elk schooljaar staan vermeld in de schoolkalender op de website.

De directeur is vanuit zijn functie (gedeeltelijk) aanwezig. Hij is geen lid van de MR, maar verstrekt de benodigde stukken en geeft informatie. Daarnaast is het natuurlijk voor een MR ook mogelijk zelf een vergadering te beleggen of (extern) advies in te winnen.

Namens de ouders zitten Anneloes Spijkers en Wilko Moeken in de MR. Namens het team zitten Marleen Adams en Natanja Brouwer in de MR.


De Ouderraad is de kern van de ouderparticipatie. Zonder de medewerking van de ouders zouden een aantal zaken op school niet georganiseerd kunnen worden, zoals het Kerstfeest, Paasfeest, schoolreisje, carnaval, de jaarlijkse fietspuzzeltocht en diverse acties.. Op het moment dat u uw kind op onze school inschrijft, wordt u ook automatisch ingeschreven als lid van de ouderraad.

In de loop van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging een bericht betreffende de automatische incasso. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle uitgaven die buiten de exploitatiebegroting en het budget voor leermiddelen vallen.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u problemen hebben met de betaling van de bijdrage dan kunt u dit kenbaar maken aan de directie.  Alle kinderen nemen deel aan de activiteiten die deels uit deze bijdrage worden betaald.